תנאי שימוש ודמי ביטול

תנאי שימוש באתר

אתר המרכז לפיתוח מנהיגות טכנולוגית (להלן: "האתר") מקדם בברכה את גולשיו. האתר מופעל ע"י חברת איטיצ'ר בע"מ (להלן: "החברה") אשר הינה בעלת כל הזכויות באתר ובתוכנו.
עצם השימוש של כל אדם ו/או גוף הגולש ו/או צופה ו/או עושה שימוש בכל דרך אחרת, במישרין או בעקיפין באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו (להלן: "המשתמש"), מהווים הסכמה של המשתמש לתנאים המפורטים להלן, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות אשר מופיעים באתר, כפי שיעודכנו מעת לעת (ביחד, להלן: "תנאי השימוש"), ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות, והשימוש באתר כאמור כפוף לתנאי השימוש ולאמור בכל דין. תנאי השימוש מסדירים את מערכת היחסים בין החברה לבין המשתמש ועשויים להשתנות מעת לעת, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של החברה ועל כן המשתמש מתבקש לקרוא בעיון רב את תנאי השימוש בטרם ביצוע פעולה כלשהי באתר. תנאי השימוש וכל הטקסטים באתר מנוסחים לעיתים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

המשתמש רשאי לעשות באתר שימוש לצרכים אישיים ובלתי מסחריים בלבד וחל איסור מוחלט לעשות באתר ו/או בכל חלק ממנו שימוש מסחרי.

ייתכן ויימצאו באתר תכנים ו/או שירותים אשר כפופים, בנוסף לתנאי השימוש, גם לתנאי שימוש ספציפיים לאותו תוכן/שירות אשר מוצע באתר. בכל שימוש בתכנים ו/או שירותים כאמור, המשתמש מסכים ומתחייב לתנאי השימוש הספציפיים של אותו שירות/תוכן, כפי שיעודכנו מעת לעת.

בכל מקרה של סתירה ו/או התאמה, מכל מין וסוג שהוא, בין כל תוכן המופיע במקום כלשהו באתר, לבין תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, ו/או לבין תנאי שימוש ספציפיים כאמור לעיל, יגברו תנאי השימוש ו/או תנאי השימוש הספציפיים, לפי העניין. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין תנאי שימוש ספציפיים (ככל שישנם כאלה), ייגברו תנאי השימוש הספציפיים.

 

1. הרשמה ושימוש במידע
הרישום לאתר והשימוש במידע שמסר המשתמש באתר ו/או שהצטבר אודותיו בעת השימוש באתר, יהיו בהתאם לתנאי מדיניות הפרטיות של האתר, תנאי שימוש אלה ובהתאם להוראות כל דין.

 

2. בעלות וזכויות קניין רוחני
האתר והמידע הנמצא בו, לרבות אופן עיצוב האתר קבצים גרפיים, איורים, צילומים, תמונות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסטים, צלמיות (אייקונים), גרפיקה וכיוצ"ב –מוגנים על ידי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. המשתמש אינו רשאי להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, לפרסם, להציג בפומבי, ליצור עבודות נגזרות, למכור כל חלק מהתוכן הכלול באתר, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש.

כל זכויות הקניין הרוחני מכל מין וסוג שהוא בקשר עם האתר (בין אם זכויות כאמור הינן רשומות ובין אם לאו) ובתוכן המצוי בו, לרבות שמו של המרכז לפיתוח מנהיגות טכנולוגית, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של החברה, הפטנטים, המדגמים, הסודות המסחריים, זכויות היוצרים, השיטות, אופן ההצגה והעיצוב של האתר וכל עניין הקשור באתר ובתוכן המצוי בו, הינם קניינה הבלעדי של החברה ו/או צדדים שלישיים אשר הרשו לחברה לעשות בהם שימוש והשימוש בכל הזכויות כאמור מותר לחברה באופן בלעדי. על המשתמש חל איסור מוחלט להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, להעביר לאחר, לתרגם ו/או לבצע כל פעולה אחרת בטקסטים ו/או תמונות ו/או תצלומים ו/או קטעי וידאו ו/או קטעי אודיו ו/או אייקונים ו/או גרפיקה ו/או עיצוב האתר ו/או קודים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם נתנה לכך החברה את אישורה מראש ובכתב.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל הפניה חיצונית לאתר תבוצע ע"י קישור לעמוד הבית של האתר (www.tekkieuni.co.il) בלבד, כאשר לחיצה על הקישור תוביל לפתיחת עמוד הבית של האתר בעמוד נפרד, באופן מלא וללא כל שינוי ו/או תוספת וללא כל מסגרת ו/או כותרת.

 

3. תוכן האתר
המונח "תוכן" אשר מופיע בתנאי שימוש אלה, משמעו כל תוכן מכל מין וסוג שהוא, לרבות ומבלי לגרוע טקסט, איורים, תמונות, תצלומים, קישורים, עיצוב, גרפיקה, צלמיות (אייקונים), תוכנות, גרפים, קטעי אודיו, קטעי וידאו וכיו"ב.

האתר, לרבות כל התכנים המוצעים בו מוצעים למשתמש כמות שהם (As Is). למרות שכוונת החברה היא שהתוכן אשר מופיע באתר יהיה נכון, מדויק ועדכני, ייתכנו מקרים בהם התוכן אינו שלם ו/או שנפלו טעויות טכניות אחרות בקשר עם התוכן והחברה אינה אחראית לטעויות ו/או אי דיוקים בקשר עם התוכן המוצג באתר. התוכן הכלול באתר נועד למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת לרכישת מוצר כלשהו ו/או למתן שירות כלשהו.
המשתמש מתבקש שלא לקבל כל החלטה על סמך האמור באתר, לרבות לגבי החלטות מקצועיות, העדפות, בחירות שהוא מבקש לעשות וכיוצא באלו מבלי לקבל מידע וייעוץ עצמאיים ממקור אחר ומבלי לבצע את הבדיקות שהמשתמש רואה לנכון לערוך, ומסכים שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה ע"פ שיקול דעתו הבלעדי של המשתמש ובאחריותו בלבד והוא מוותר בזאת ויהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה לגבי הסתמכות כאמור. אין לפרש דבר האמור באתר כהמלצה מאת החברה בשום אופן.

ככל שיפורסמו מבצעים באתר, תנאי מבצעים כאמור יהיו כפופים לתנאים שיקבעו לאותו עניין בתקנון המבצע הרלבנטי.

החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.

השימוש באתר נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש. החברה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר. החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית.

החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע מהאתר.

החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש ולמשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

 

4. קישורים לצד שלישי ופרסומות
באתר עשויים להיות מוצגים תוכן, מידע, כתבות, פרסומים, פרסומות, מוצרים, שירותים ו/או כל תוכן אחר של צדדים שלישיים ו/או מי מטעמם, באמצעות הצגתם באתר ו/או באמצעות הפניה לאתרים חיצוניים של צדדים שלישיים. הקישורים נועדו אך ורק לידיעתו ולנוחותו של המשתמש ואין לראות בקישור לאתר צד שלישי כלשהו משום המלצה על אותו אתר. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים כראות עיניה. החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל והימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר החברה אינו מלמד כי תוכן האתר הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכני, והחברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בקשר לכך. השימוש של המשתמש בתכנים של צדדים שלישיים כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים (ככל שישנם). כל הצהרה, עצה, חוות דעת, הבעת עמדה, מידע, שירות ו/או כל תוכן אחר באתרים של צדדים שלישיים הנם של אותם צדדים שלישיים והחברה אינה מעורבת ביצירתם, עריכתם ו/או הפעלתם. המשתמש מסכים ומאשר כי החברה אינה אחראית לנכונות, שלמות ואמינות תכנים כאמור של אתרי צד שלישי ו/או השימוש בהם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שיגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרי צד שלישי אליהם הגיע המשתמש באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיים באתר ו/או לגבי מוצרים ו/או שירותים ו/או מבצעים של צדדים שלישיים ו/או הנובע מכניסה כאמור לאתר של צד שלישי, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור לעיל.

החברה, וכן מי שקיבל היתר ממנה בכתב, והם בלבד, רשאים לפרסם באתר פרסומות ומידע מסחרי מטעמה או מטעם צד שלישי, בכל דרך שתראה לנכון. חל איסור מוחלט למחוק, לפגוע, לשבש, להתערב או להתנגד לכל פרסומת או מידע מסחרי כאמור, בכל אמצעי או דרך. החברה תהא רשאית, בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת, למחוק כל פרסומת או מידע מסחרי אחר שפורסמו בניגוד לתנאי השימוש.

 

5. הגבלת אחריות
ידוע למשתמש כי האתר, לרבות התכנים והשירותים בו, ניתנים ע"י החברה במצבם כמות שהוא (As Is) ובכפוף לזמינותם. החברה לא תישא בכל אחריות שהיא, במפורש או במשתמע, בקשר עם האתר והתכנים ו/או השירותים אשר בו ובקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש.

החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות שהיא לנזק ו/או אבדן, בין אם ישיר או עקיף, לרבות נזקים תוצאתיים, אקראיים ונלווים ו/או פיצויים עונשיים כלשהם, לרבות בגין הפסד רווחים, הפסד בנפח עסקים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד/איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין ו/או כל הפסד ו/או נזק כספי ו/או אחר) אשר נובעים ו/או קשורים לאתר ו/או לתוכן והשירותים הניתנים בו ו/או השימוש בהם, לרבות אך מבלי לגרוע:
• שימוש או הסתמכות על תכנים המצויים באתר (בין אם מדובר בתכנים של החברה ובין אם מדובר בתכנים של צדדים שלישיים כלשהם).
• השימוש ו/או אי היכולת לעשות שימוש באתר, לרבות התכנים והשירותים הניתנים בו, תהא הסיבה אשר תהא.
• הפרעות, השבתות, שיבושים, זמינות ותקינות של האתר לרבות התכנים והשירותים הניתנים בו, מכל סיבה שהיא, לרבות כאלה אשר נובעים משיבושים, ו/או תקלות ברשת האינטרנט ו/או הטלפוניה.
• קבצים ו/או הודעות שהתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר ו/או התכנים והשירותים הניתנים בו.
• מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצד ג'.
• נזק ו/או אבדן שנגרם כתוצאה מטעות, אי דיוק, חוסר עדכניות וכיו"ב באתר ו/או התכנים והשירותים הניתנים בו.

המשתמש מתחייב כי ישפה ויפצה את החברה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום ו/או הוצאה, לרבות מכח כל תביעה, דרישה, פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין, אשר נובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרה של תנאי השימוש ע"י המשתמש ו/או מכל מעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו תחויב החברה ו/או מי מטעמה, אשר בהתאם לתנאי שימוש אלה אין לחברה אחריות לגביו.

אין באמור בפרק 5 זה לעיל בכדי לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת של החברה אשר מפורטת בתנאי השימוש ו/או בתנאי שימוש ספציפיים (ככל שישנם).

 

6. שינוי האתר; שינוי תנאי השימוש
החברה רשאית בכל עת להפסיק את הפעילות המבוצעת באתר, באופן מלא או חלקי, באופן זמני ו/או קבוע, וכל זאת מבלי שתהיה למשתמש כל זכות ו/או טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך. כן רשאית החברה להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, בתשלום ו/או ברישום ע"י המשתמש, וכל זאת מבלי שתהיה למשתמש כל זכות ו/או טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.

החברה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות ו/או תנאי שימוש ספציפיים (ככל שישנם), וכל זאת בשיקול דעתה הבלעדי של החברה ומבלי שתהיה למשתמש כל זכות ו/או טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך. שינוי כאמור ייכנס לתוקף החל מהמועד בו פרסמה החברה הודעה על כך באתר.

 

7. התיישנות
מבלי לגרוע מהמור בתנאי השימוש, המשתמש מסכים כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, תוגבל לתקופה של 6 חודשים מהמועד בו נולדה העילה לכך, והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת התיישנות כמשמעו בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.

 

8. דין ומקום שיפוט
בתי המשפט של מחוז תל אביב-יפו הינם בעלי סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת בין המשתמש לחברה בקשר עם תנאי השימוש.
תנאי השימוש יפורשו על פי חוקי מדינת ישראל וחוקים אלה יחולו עליהם ויגברו על כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

 

מדיניות ביטולים

למידע נוסף על מדיניות הביטולים שלנו, אנא לחצו על הלינק מטה.

https://lp.eteachergroup.com/lp-student-terms-and-conditions-he.html